MENU
Aula_close Layer 1

Princip for Inklusion

På Østermarkskolen arbejder vi både med den fysiske, den faglige og den sociale inklusion.

Inklusion, visualiseret

 

Mål:

 • Fysisk: Alle elever, der går på skolen, har mulighed for at deltage aktivt i undervisningen.
 • Fagligt: Alle elever, uanset forudsætninger, udfordres fagligt og bliver så dygtige, som de kan.
 • Socialt: Alle elever, der går på skolen, trives og føler sig som en vigtig del af fællesskabet.

 

Inklusionsarbejdet kan foregå både på elev, klasse eller skoleniveau.

Inklusion handler om eleven/klassen/skolen, men i høj grad også om alle, der er omkring eleverne/klassen/skolen - altså alle der har påvirkning på læringsmiljøet har en pligt til at indgå aktivt i inkluderende tiltag, der udvikler bedre fysiske rammer, bedre faglige tiltag og bedre trivsel i skolen for alle.

Ansvaret for at inklusionsarbejdet lykkes afhænger i høj grad af, hvorvidt forventningerne til de samarbejdende parter er afstemte

Fysisk - 

 • Skolens ansvar:
  • Skolen har en politik omkring elevers fremmøde, der sikrer, at flest mulige elever har stabilt fremmøde. 
  • Skolen har læringsmiljøer, der motiverer til læring.
  • Skolen sørger for, at der er fysiske rammer, der understøtter undervisning og trivsel.
  • Skolen er lydhør overfor forslag til de forbedringer af de fysiske rammer, der kommer fra elever og forældre
  • Skolen tilstræber at både personale, elever og forældre er grundigt informeret i skolens ordensregler.
 • Forældrenes ansvar:
  • Forældrene sørger for, at eleven har et stabilt fremmøde.
  • Forældrene opfordrer eleven til omsorgsfuld adfærd i skoletiden.
  • Forældrene opfordrer eleven til en adfærd, der bevarer og udbygger skolens fysiske rammer.
  • Forældre og elever kommer med forslag og ideer til forbedringer af skolens læringsmiljøer.
  • Forældre sætter sig ind i og bakker op om skolens ordenregler og støtter deres barn i at gøre det samme.

 

Faglig:

 • Skolens ansvar:
  • Skolen tilstræber, at undervisningen varetages af kompetent personale med en bred og opdateret viden om inklusionsarbejde.
  • Skolen tilstræber at udbyde en varieret undervisning, som tilgodeser børn med forskellige behov og læringsstile og anerkender forskelligheder som en værdi for klassens fællesskab.
  • Skolen tilstræber, at alle forældre til børn med særlige behov vejledes eller henvises til vejledning om støtte til deres barns skolegang.
 • Forældrenes ansvar:
  • Forældre støtter positivt og interesseret op om deres børns faglige udvikling.
  • Forældre taler anerkendende og konstruktivt om skolens personale, elever og andre forældre i deres børns påhør. I tilfælde af problemer eller bekymringer, for eksempel i forhold til inklusion, kommunikerer forældrene med klasse- eller kontaktlærer, andre involverede lærere, skolens leder eller skolebestyrelsen i ovennævnte rækkefølge.

 

Social:

 • Skolens ansvar:
  • Skolen møder alle elever og forældre med åbent sind og kommunikerer om og med dem på en positiv, konstruktiv måde.
  • Skolen tilstræber at inddrage eleverne så meget som muligt i det inkluderende arbejde på skolen og i klasserne.
  • Skolen tilstræber, at skolens personale, forældre og elever er tydeligt informeret om skolens værdigrundlag.
  • Skolen tilstræber at informere tydeligt om skolens antimobbestrategi til elever, forældre og skolens personale, og gribe hurtigt og konstruktivt ind, hvis der er mobning på skolen.
  • Skolen tager initiativ til, at den enkelte klasses forældre formulerer aftaler for afholdelse af fester og fødselsdage, som understøtter fællesskabet og klassens sociale trivsel.
  • Skolen tager ansvar for, at alle elever har praktisk mulighed for at deltage i klasse- og skoleaktiviteter, der er med til at bygge fællesskabet op.
 • Forældrenes ansvar:
  • Forældrene tilstræber at kommunikere åbent og konstruktivt med skolen og de andre forældre, så der skabes et miljø, hvor det er muligt at fortælle om sit eget barns problemer eller sine bekymringer omkring andre børn i klassen.
  • Forældre bakker op om og støtter deres børn i aktiv deltagelse i inkluderende forløb.
  • Forældrene sætter sig ind i og bakker op om skolens værdigrundlag og støtter deres børn i at gøre det samme.
  • Forældrene sætter sig ind i og bakker op om skolens antimobbestrategi og støtter deres børn i at gøre det samme.
  • Forældrene tager medansvar for, at alle elever kan deltage i private arrangementer som fødselsdage, legegrupper og klassefester.
  • Forældrene støtter skolens fællesskab ved som hovedregel at deltage i fælles arrangementer sammen med deres børn.

 

Faglig/sociale inklusion

 • Skolens ansvar:
  • Skolen tilstræber, at pædagoger og lærere har nem adgang til støtte og vejledning fra personer med specialviden i tilfælde af særlige problemstillinger i elevgruppen.
  • Skolen tilstræber, at alle forældre er tydeligt informeret om, hvem de skal kontakte med spørgsmål, bekymringer eller ønsker- og hvordan dette skal gøres.
  • Skolen tilstræber at inddrage forældre til børn med særlige behov som ressource for deres barns skolegang, blandt andet gennem inddragelse af deres viden om barnet.
 • Forældrenes ansvar:
  • Forældrene bakker op om de inkluderende tiltag og er lydhør over for råd og vejledning.
  • Forældre taler anerkendende og konstruktivt om skolens personale, elever og andre forældre i deres børns påhør. I tilfælde af problemer eller bekymringer, for eksempel i forhold til inklusion, kommunikerer forældrene med klasse- eller kontaktlærer, andre involverede lærere, skolens leder eller skolebestyrelsen i ovennævnte rækkefølge.
  • Forældre bidrager til, at rygter om andre forældre, elever eller personale ikke viderebringes, medmindre det er til skolens personale, der kan iværksætte omsorgsfulde tiltag, der kan stoppe rygterne. Forældrene støtter op om skolens inkluderende tiltag.

 

Godkendt af skolebestyrelsen november 2018

Revideres af skolebestyrelsen i 2020

Princip for inklusion findes desuden i PDF-format nedenfor.

Dokumenter

Princip inklusion - 2018.pdf

Shape Created with Sketch.